Regulamin sklepu

Informacje Ogólne

Sklep internetowy FABIEN jest prowadzony przez:

Fabien sp. z o.o. z Siedzibą w Zduńskiej Woli 98-220 ul. Łaska 146.

Wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS:0000759481, NIP 8291743826, REGON 381877995, zwanym dalej Fabien.

 

Adres do zwrotów

Fabien Sp. z o.o.

Ul. Łaska 146

98-220 Zduńska Wola

 

Słowniczek

Sklep Internetowy lub Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Fabien sp. z o.o. dostępny pod domeną www.fabien.pl, za pośrednictwem którego Fabien sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą, polegającą w szczególności na sprzedaży Towarów;

Dzień Roboczy – każdy dzień poza sobotami, niedzielami lub dniami ustawowo wolnymi od pracy zgodnie z katalogiem dni wolnych od pracy określonym w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U.1951.28 z późn. zm.);

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego www.fabien.pl, w tym w szczególności dokonująca zakupów. Klientem może być również osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat, lecz nie ukończyła 18 lat, w zakresie, w jakim może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380);

Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny tj. z dnia 17 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 380);

Konto – spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie Internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje zamówień lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

Materiały – wszelkie treści zamieszczone przez Klienta w Sklepie Internetowym, w tym w szczególności zdjęcia, wypowiedzi na forum, recenzje towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego;

Punkt zwrotu – 98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 146

Towary – produkty sprzedawane przez Fabien sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

Wirtualny koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego, w której widoczne są wybrane przez Klienta Towary do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych zamówienia, w szczególności: ilość Towarów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności. Wirtualny koszyk dostępny jest także dla niezarejestrowanych użytkowników.

Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.fabien.pl (dalej: „Sklep Internetowy” lub „Sklep”), składania zamówień na Towary dostępne w sklepie internetowym fabien.pl, dostarczania zamówionych Towarów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży Towarów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego oraz składania zamówień na Towary, niezbędne jest: a) urządzenie końcowe z dostępem do publicznej sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Używanie oprogramowania mającego wpływ na funkcjonowanie przeglądarek może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie Sklepu Internetowego, dlatego w celu pełnej funkcjonalności Sklepu, należy je wyłączyć. Do dokonywania zamówień konieczne jest ponadto aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu Internetowego do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronach internetowych Sklepu Internetowego jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, agitacyjnej, politycznej oraz wszelkiej sprzecznej z przepisami prawa lub dobrymi obyczajami.

Fabien sp. z o.o. w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Przeglądanie treści i asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga Rejestracji.

Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami Regulaminu a także bez rejestracji co jednakowoż ograniczać może niektóre funkcjonalności Sklepu.

Rozliczenia transakcji kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem banku obsługującego Klienta, rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay na podstawie regulaminu usług dostępnego pod adresem: https://www.dotpay.pl/.Klienci mogą porozumiewać się z Fabien sp. z o.o. poprzez: formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: www.fabien/contact , w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres sklep@fabien.pl bądź telefonicznie pod numerem telefonu +48 504 848 620. Koszty korzystania przez Klienta z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta

Rejestracja

W celu zakupu Towaru w Sklepie Klient może założyć Konto w Sklepie zgodnie z postanowieniami Regulaminu, co znacząco ułatwia korzystanie ze Sklepu oraz pomaga lepiej wykorzystać wszystkie funkcjonalności Sklepu.

W celu założenia Konta Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji w Sklepie. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na Towary znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest po zarejestrowaniu się zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez rejestracji.

Rejestracja w Sklepie możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.

W celu dokonania Rejestracji przy wykorzystaniu formularza, Klient zobowiązany jest do podania adresu e-mail, hasła, imienia oraz płci, zaakceptowania Regulaminu, polityki cookies oraz zapoznania się z informacją na temat przetwarzania danych osobowych.

W wyniku Rejestracji Klienta zostanie utworzone konto, za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać zakupu Towarów oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w Sklepie takich jak przykładowo historia zamówień, dostęp do zbioru zapisanych i zakupionych przez Klienta Towarów etc.

Po dokonaniu Rejestracji każdorazowe logowanie do Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu adresu e-mail jako loginu oraz hasła wskazanych przez Klienta przy dokonaniu Rejestracji.

Klient zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione. W granicach wynikających powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta.

Klient może w każdej chwili żądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres e-mail: Sklep@fabien.pl Po otrzymaniu wiadomości Konto niezwłocznie zostanie usunięte.

 

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

Klient, który zarejestrował Konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego, w tym składać zamówienia na Towary dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego.

Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Sklepu mogą być zgłaszane Fabien sp. z o.o. za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: www.fabien.pl/contact, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres Sklep@fabien.pl. Koszty korzystania przez Klienta z ww. środków porozumiewania się na odległość ponosi Klient. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Klient korzysta.

Zgłoszenia, o których mowa, będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia.

Klient może po zarejestrowaniu się zamieszczać Materiały w Sklepie Internetowym, które nie naruszają powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich oraz zasad współżycia społecznego (za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego uznaje się materiały niezgodne z charakterem funkcjonalności Sklepu, w której zostały zamieszczone – niemerytoryczne lub nie na temat wpisy na forum, recenzje, materiały o charakterze promującym, lub reklamowym, w tym w postaci linków do innych stron. Materiały powinny być zgodne z charakterem Sklepu, w której zostały zamieszczone – wpisy na forum, recenzje itp. powinny być merytoryczne oraz dotyczyć tematycznie wątku, w którym zostały zamieszczone, nie mogą reklamować lub promować cudzych usług, produktów lub przedsiębiorstwa). Fabien sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość kontroli i dopuszczania Materiałów do publikacji w aspekcie przestrzegania powyższych zasad. Stosownie do powszechnie obowiązujących przepisów prawa Fabien sp. z o.o. nie ma obowiązku sprawdzania Materiałów zamieszczonych przez Klientów w Sklepie Internetowym. Klient z momentem zamieszczenia danego Materiału:

  • oświadcza, iż władny jest zamieścić dany Materiał w Sklepie Internetowym, w tym udostępnić go nieograniczonemu kręgowi osób;
  • oświadcza, że dany Materiał nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym praw na dobrach niematerialnych osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, ani zasad współżycia społecznego;
  • zamieszczając dany Materiał w Sklepie (w tym w szczególności zdjęcia, wpisy na forum, recenzje itp.), udziela Fabien sp. z o.o. licencji na korzystanie przez nią z tych materiałów. Licencja ta obejmuje korzystanie przez Fabien sp.o.o. z Materiałów w działalności Sklepu, w tym w szczególności na utrzymywanie ich w zasobach systemu informatycznego Fabien sp. z o.o. bez ograniczeń czasowych a także w okresie dziesięciu lat zwielokrotniania Materiałów dowolną techniką (w tym techniką drukarską i cyfrową) oraz ich rozpowszechniania, w tym wprowadzenia do obrotu, użyczenia lub najmu ich egzemplarzy, a także publicznego wykonania, wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia, nadawania, reemitowania i udostępnienia Materiałów w miejscu i czasie wybranym przez odbiorców dla celów działalności marketingowej Fabien sp. z o.o.

Procedura zamówienia

W celu złożenia zamówienia Klient powinien zalogować się na Konto albo wybrać złożenie zamówienia bez Rejestracji.

Zamówienie Towarów można składać przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.

W momencie składania zamówienia Klient potwierdza, że zdaje sobie sprawę z faktu, iż realizacja zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty za nabyte Towary, jak również obowiązek pokrycia kosztów dostawy do Klienta lub obowiązek pokrycia kosztów wybranego przez Klienta sposobu zapłaty. Umieszczenie Produktów w koszyku wirtualnym nie jest momentem zawarcia umowy kupna sprzedaży. Potwierdzenie następuje poprzez wybór przycisku „Kupuję i płacę” (lub równoznaczny).

W Sklepie przy każdym Towarze na karcie produktu zamieszczone są informacje o danym Towarze oraz cena takiego Towaru.

Ceny Towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego podane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają:

  • Kosztów dostawy, które zależne są od wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia Towaru. Koszty dostawy każdorazowo podawane są przy wyborze sposobu dostawy, o ile nie jest wskazane inaczej w opisie danego Towaru.
  • Kosztów pobieranych przez operatorów płatności w wysokości nie przewyższającej kosztów poniesionych przez Fabien sp. z o.o.. w związku z wybranym przez Klienta sposobem zapłaty. W przypadku, gdy sposób płatności będzie związany z koniecznością poniesienia przez Konsumenta dodatkowych kosztów, taka informacja będzie zamieszczona na stronie internetowej Sklepu Internetowego bezpośrednio przy polu wyboru tego rodzaju płatności.

Całkowity koszt zamówienia (tj. cena Towarów wraz z kosztami dostawy oraz ewentualnymi kosztami pobieranymi przez operatorów płatności) podany jest każdorazowo przed złożeniem zamówienia przez Klienta w podsumowaniu zamówienia, o którym mowa poniżej.

Promocje dostępne w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba, że regulamin danej promocji wyraźnie stanowi inaczej.

Klient dokonuje wyboru Towarów, które mają być przedmiotem zamówienia i umieszcza je w Wirtualnym Koszyku, następnie w celu złożenia zamówienia, Klient dokonuje czynności zgodnie ze wskazaniami i komunikatami zamieszczonymi w Sklepie. W celu dokonania realizacji zamówienia konieczne jest podanie danych teleadresowych niezbędnych do realizacji zamówienia: imię, nazwisko, adres do dostawy, numer telefonu, adres e-mail. W przypadku Klientów prowadzących działalność gospodarczą i chcących otrzymać fakturę VAT, dodatkowo konieczne jest podanie nazwy firmy i numeru NIP.

Klient wybiera sposób dostawy (sposób dostarczenia Towaru). W zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy lub płatności Klient zobowiązany jest do podania dodatkowych danych, w szczególności danych osobowych (danych adresowych), niezbędnych do zrealizowania zamówienia przez Fabien sp. z o.o.

Przed złożeniem zamówienia na komputerze lub innym urządzeniu końcowym Klienta jest wyświetlone podsumowanie zamówienia, w którym są wskazane zamawiane przez niego Towary, koszty dostawy, koszty związane z wybranym przez Klienta sposobem płatności. Następnie Klient, w celu dokonania zamówienia wybiera przycisk „kupuję i płacę” (lub równoznaczny).

Fabien sp. z o.o. jest uprawniona do wprowadzenia maksymalnej ilości sztuk danego Towaru objętej jednym zamówieniem.

Fabien sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia konieczności potwierdzenia zamówienia płatnego przy odbiorze poprzez link zawarty w wiadomości elektronicznej e-mail, (który wysyłany jest każdorazowo po złożeniu zamówienia na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej e-mail), lub w zakładce „Moje Konto” (lub równoznacznej) na stronie internetowej Sklepu lub dokonać innej weryfikacji prawidłowości złożonego zamówienia. Zamówienia płatne przy odbiorze, które nie zostaną, w opisany w zdaniu pierwszym sposób, potwierdzone w terminie do 3 dni od daty ich złożenia, mogą zostać automatycznie anulowane.

Zamówienia opłacane z góry zostaną automatycznie anulowane w przypadku braku wpłaty pełnej ceny.

Przy wyborze płatności przelewem lub kartą kredytową należy dokonać płatności na etapie składania zamówienia poprzez opcję „zapłać teraz” (lub równoważną) widoczną na Koncie po zalogowaniu w dziale „Moje zamówienia”. Opłacone zamówienie zostanie potwierdzone automatycznie przez Fabien sp. zo.o. poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej e-mail Klienta. Klient który nie dokonał Rejestracji i nie jest zalogowany na Konto może zamówić Towary wyłącznie korzystając z opcji „zapłać teraz” (lub równoważnej).

Informacja o dostępności Towarów widnieje na karcie produktu na stronie internetowej Sklepu.

W przypadku ograniczonej dostępności Towaru, Fabien sp. z o.o. poinformuje Klienta o braku Towaru lub wydłużeniu terminu realizacji zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail lub przekaże informację drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta, w terminie wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W takim przypadku Klient może albo potwierdzić, że jest dalej zainteresowany realizacją danego zamówienia albo, w przypadku braku danego Towaru lub braku woli po stronie Klienta dalszej realizacji zamówienia, zamówienie zostanie niezwłocznie anulowane zaś Klient otrzyma zwrot uiszczonej ceny w terminie do 14 dni od daty anulowania danego zamówienia, tj. od dnia otrzymania przez Sklep informacji o anulowaniu Zamówienia przez Klienta albo od wysłania Klientowi informacji o anulowaniu zamówienia przez Fabien sp. z o.o. w wypadkach, gdy Fabien sp. z o.o. będzie do tego uprawniony.

Ze względu na dynamiczny przyrost zamówień, w niektórych przypadkach informacja o dostępności Towarów może mieć charakter szacunkowy. Fabien sp. z o.o. dołoży wszelkich starań, aby Towary były dostępne na bieżąco.

Fabien sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z potwierdzeniem zamówienia dokonywanym za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Klienta oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego za pomocą których dokonuje zamówienia.

Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie Fabien sp. z o.o. oferty zawarcia umowy sprzedaży (kupna) zamówionego Towaru.

Umowa pomiędzy Fabien sp. z o.o. a Klientem zostaje zawarta:

  • w wypadku Towarów, w zakresie których Klient dokonuje płatności z góry – z chwilą otrzymania przez Fabien sp. z o.o. zapłaty ceny;
  • w odniesieniu do Towarów za które cena płatna jest przy odbiorze – z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia zgodnie z ustaleniami powyżej. Otrzymana kwota ma charakter zapłaty za dostawę Towarów.

Fabien sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który nie odbiera Towaru dostarczanego za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłki kurierskiej lub w inny sposób określony Regulaminem, płatnego przy odbiorze, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia go do właściwej placówki Poczty Polskiej, punktu odbioru podmiotu świadczącego usługi kurierskie, paczkomatu lub zamawiając Towar przy wyborze sposobu płatności jako płatności z góry, nie uiszcza takiej opłaty i nie potwierdza złożonego zamówienia.

Jeśli podczas korzystania z jakichkolwiek funkcjonalności Sklepu (w szczególności podczas rejestracji konta lub podczas dokonywania zamówienia) Klient poda błędne lub nieprawdziwe dane osobowe albo dane osobowe innego podmiotu danych niż Klient, Fabien sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia takich danych. Fabien sp.z o.o. w miarę możliwości, wykorzystując dostępne formy kontaktu, poinformuje Klienta o fakcie usunięcia takich danych oraz o konieczności przekazania Fabien sp. z o.o. poprawnych danych.

W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych albo danych osobowych innego podmiotu niż Klient, Fabien sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

Towar

Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie Internetowym stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

Fabien sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed chwilą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

Zmiany zamówienia

Klient może dokonywać zmian w Wirtualnym Koszyku aż do momentu złożenia zamówienia, przy czym status realizacji zamówienia widoczny jest w Koncie Klienta w zakładce „Moje konto” (lub równoważnej). Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części Towarów zamówienia wybranych do wirtualnego Koszyka.

Zmiany w adresie dostawy wskazanym przez Klienta mogą być dokonywane wyłącznie do chwili złożenia zamówienia. W innym wypadku Klient może dokonać takich zmian wyłącznie po skontaktowaniu się z Biurem Obsługi Klienta, składając tam odpowiednią dyspozycję.

Dostawy

Zamówienia złożone na Towary, realizowane są od poniedziałku do piątku, o ile Fabien sp. z o.o. nie zdecyduje się realizować zamówień na Towary także w inne dni. W przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) Fabien sp. z o.o. przystępuje do realizacji zamówienia po potwierdzeniu go przez Klienta, zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru). W przypadku zamówień na Towary płatnych przed terminem dostawy (z góry) Fabien sp. z o.o. przystępuje do realizacji zamówienia po zaksięgowaniu wpłaty zgodnie z informacją o dostępności Towaru zamieszczoną na stronie Sklepu Internetowego (z zastrzeżeniem ewentualnych opóźnień związanych z brakiem dostępności danego Towaru). Dostawa Towarów może być realizowana także przez osoby trzecie powiązane kapitałowo lub osobowo z Fabien sp. z o.o.

Fabien sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie Towaru, wynikające z błędnego podania przez Klienta adresu dostawy.

Dostawa Towarów następuje według wyboru Klienta. Dostępne sposoby dostawy oraz ich koszty, które zobowiązany jest ponieść Klient, wskazane są w Sklepie Internetowym w zakładce „Koszty dostawy”.

Od wybranego przez Klienta sposobu dostawy uzależniony jest termin dostawy Towarów, jednak w każdym przypadku termin dostawy nie przekracza 30 dni Roboczych od daty wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia lub zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Fabien sp. z o.o. Szczegółowe informacje na temat czasów realizacji przesyłek oraz kosztów dostawy zamieszczone są w zakładce „Koszty dostawy”. Co do zasady terminy dostaw nie powinny przekraczać:

  • Kurier DPD – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 2 – dni roboczych)
  • Kurier FedEx – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 2 – dni roboczych)
  • Kurier GLS – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 2 – dni roboczych)
  • Kurier DHL – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 2 – dni roboczych)
  • Paczka w RUCHu – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 3 – dni roboczych)
  • Paczkomaty – zaplanowany jednodniowy termin dostawy (1 do 3 – dni roboczych)
  • Przesyłka kurierska Pocztex – zaplanowany termin dostawy do 3 dni roboczych
  • Poczta Polska odbiór w punkcie – zaplanowany termin dostawy do 2-3 dni roboczych

Klient powinien sprawdzić przesyłkę, a w szczególności jej opakowanie przy odbiorze przesyłki z Towarem. W przypadku Towarów uszkodzonych w transporcie przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe należy sporządzić w obecności kuriera/dostawcy protokół uszkodzenia i odmowy przyjęcia przesyłki oraz poinformować Fabien sp. z o.o.. o zaistniałym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres SKLEP@FABIEN.PL. Fabien sp. z o.o. sugeruje/namawia do sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera.

W przypadku, gdy Klient odmówi odbioru lub nie odbierze przesyłki z Towarem, przesyłka zostanie zwrócona do Fabien sp. z o.o. W przypadku dokonania płatności przez Klienta przed dostarczeniem Towaru zwrot zapłaconej ceny nastąpi w terminie 14 dni od dnia zwrotu przesyłki z Towarem do Fabien sp. z o.o pomniejszony o koszty przesyłki.

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

Podczas składania zamówienia Klient który dokonał Rejestracji ma możliwość wyboru następujących rodzajów płatności:

  • Płatność przy odbiorze (wysyłka za pobraniem),
  • Płatność przelewem,
  • Płatność przy pomocy DotPay.

Klient który nie dokonał Rejestracji może złożyć zamówienie wyłącznie z dostawą na terytorium Polski. Klient który nie dokonał Rejestracji może zapłacić jedynie przed odbiorem przedmiotu zamówienia (płatność z góry) – przelewem bankowym lub kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Fabien sp. z o.o. W tym przypadku realizacja zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Fabien sp. z o.o. potwierdzenia prawidłowego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.

Fabien sp.z o.o. może wprowadzić także dodatkowe sposoby płatności w tym w szczególności za pomocą innych płatności elektronicznych niż wyżej wymienione, bonów, voucherów. Nie dotyczy to Klientów, którzy nie dokonali Rejestracji.

Fabien sp. z o.o. doręcza Klientowi dowód zakupu Towaru.

Klient wyraża zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną, poprzez akceptację Regulaminu.

W przypadku, gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza terytorium Rzeczpospolitej Polski, zapłaty można dokonać jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Fabien sp. z o.o.

Klient nie ma możliwości zapłacić za część zamówienia z góry a za część zamówienia przy odbiorze. Forma płatności może być uzależniona od rodzaju Towaru lub miejsca odbioru zamówienia.

 

 

Reklamacja

Fabien sp. z o.o. jest odpowiedzialna wobec Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Fabien sp. z o.o. odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru Klientowi.

Fabien sp. z o.o. nie jest odpowiedzialna względem Klienta będącego konsumentem za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, o których mowa w art. 5561 § 2 Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380), jeżeli zapewnień tych nie znała ani, oceniając rozsądnie, nie mogła znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

Fabien sp. z o.o. w terminie najpóźniej 14 (czternastu) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

Fabien sp. z o.o. nie odpowiada za wadliwe użytkowanie produktu, uszkodzenia mechaniczne, pilingowanie się tkanin i dzianin-jest to proces naturalny. Wadliwa i niewłaściwa pielęgnacja produktu nie jest podstawą do reklamacji

Składając reklamację Klient powinien podać co najmniej imię nazwisko, numer zamówienia, Towar, którego reklamacja dotyczy, opis wady, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.

W przypadku, gdy Towar był dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, reklamację (tj. reklamowany Towar, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres Punktu Zwrotu.

Jeżeli Towar ma wadę lub jest niezgodny z opisem zamieszczonym w Sklepie, Klient uprawniony jest do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny, albo do odstąpienia od umowy, chyba, że Fabien sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad, albo usunie wadę. Ponadto, jeżeli Towar ma wadę Klient może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Jeżeli Klientem jest Konsument, może on zamiast zaproponowanego przez Fabien sp z o.o. usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Fabien sp. z o.o.

Klient nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność Spółki z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił Fabien sp. z o.o. za nabycie danego Towaru.

Jeżeli Klient będący konsumentem złoży którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w ust. powyżej, a Fabien sp. z o.o. nie ustosunkuje się do oświadczenia w terminie 14 dni, uważa się, że oświadczenie Konsumenta zostało uznane przez Fabien sp. z o.o. za uzasadnione.

Fabien sp. z o.o. powiadomi Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez Klienta wskazane przy składaniu reklamacji.

Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

Konsument uprawniony jest do odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru bez podania przyczyny. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta albo od daty otrzymania przez Konsumenta ostatniej części zrealizowanego zamówienia – jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 5 poniżej. Prawo odstąpienia od umowy zakupu danego Towaru nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów opisanych w artykule 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 9 marca 2017 roku, Dz. U. z 2017 r. poz. 683) a także jeżeli prawo takie będzie wyłączone w oparciu o inne przepisy prawa. W szczególności dotyczy to Towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności:

  • Pisemnie na adres Fabien sp. z o.o. 98-220 Zduńska Wola ul. Łaska 146
  • Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: SKLEP@FABIEN.PL
  • Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: www.fabien.pl

Nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy Fabien sp. z o.o. zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia towaru, Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

Zwrot płatności dokonuje się przy użyciu przelewu bankowego na numer konta wskazany przez klienta wskazany w formularzu zwrotu.Z uwagi na konieczność zachowania zgodności z treścią § 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r. poz. 2177) Fabien sp. z o.o. nie dokonuje zwrotów płatności w formie gotówkowej, w tym w formie przekazu pocztowego.

Bezpośredni koszt zwrotu Towaru w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Fabien sp. z o.o.. nie jest zobowiązana do zwrotu na rzecz Konsumenta dodatkowych kosztów z tym związanych.

W terminie do 14 dni od dnia odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Fabien sp. z o.o. zamówiony uprzednio Towar.

Fabien sp. z o.o. wstrzyma się ze zwrotem ceny do czasu otrzymania Towaru. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z Towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Fabien sp. z o.o. nie odbiera kierowanych do niego przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

Postanowienia końcowe

Niniejszy Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez Fabien sp. z o.o. lub zakresu Towarów sprzedawanych przez Fabien sp. z o.o., konieczność dostosowania postanowień Regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania serwisu i Sklepu Internetowego, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom serwisu – Sklepu Internetowego, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania serwisu – Sklepu Internetowego. W takim wypadku Fabien sp. z o.o. poinformuje Klientów o rodzaju i charakterze zmian poprzez stosowną informację w serwisie Sklepu internetowego. Klient składa oświadczenie o akceptacji zmian Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola checkbox w polu komunikatu. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji regulaminu, Klient nie będzie miał możliwości skorzystania z usług świadczonych przez Fabien sp. z o.o. za pośrednictwem Sklepu. Klient dalszym ciągu będzie miał dostęp do Konta i historii zamówień.

Fabien sp. z o.o. może udzielać gwarancji na wybrane Towary. Szczegółowe dane dotyczące ewentualnej gwarancji będą w takim wypadku znajdowały się na karcie Towaru w jego opisie.

Informacje o Towarach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 380).

Fabien sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego np. w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Fabien sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.

Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru na urządzeniu końcowym Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru. Klientowi będącemu konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).

Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Fabien sp. z o.o. rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki Fabien sp z o.o.

Spółka informuje, że nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń), chyba że obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym Spółka nie wyraża zgody i nie zobowiązuje się do udziału w postępowaniu mającym za przedmiot pozasądowe rozwiązywanie takich sporów

Spółka nie poddaje się polubownemu rozwiązywaniu sporów.